درسنامه و مجموعه سوالات تهیه سوسیس و کالباس خانگی ( تهیه خانگی فرآورده های گوشتی )

درسنامه و مجموعه سوالات تهیه سوسیس و کالباس خانگی ( تهیه خانگی فرآورده های گوشتی )

درسنامه و مجموعه سوالات تهیه سوسیس و کالباس خانگی ( تهیه خانگی فرآورده های گوشتی )

درسنامه و مجموعه سوالات تهیه سوسیس و کالباس خانگی ( تهیه خانگی فرآورده های گوشتی )

درباره نویسنده