عمودی

درسنامه و مجموعه سوالات کوتاه کردن مو به روش کوتاه به بلند عمودی

درباره نویسنده