چهل تکه دوزی با ماشین (پیشرفته)

چهل تکه دوزی با ماشین (پیشرفته)

چهل تکه دوزی با ماشین (پیشرفته)

چهل تکه دوزی با ماشین (پیشرفته)

درباره نویسنده