مجموعه سوالات استاندارد خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

مجموعه سوالات استاندارد خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

مجموعه سوالات استاندارد خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

مجموعه سوالات استاندارد خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه (دوزنده لباس بدون الگو)

درباره نویسنده